KOMITETY  KONFERENCYJNE

 

make a site

KOMITET NAUKOWY

- Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego;
- Kierownik Zakładu Hydrogeologii Stosowanej i Geofizyki;
- Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznej;
- Członek Komisji Gospodarki Wodnej PAN;
- Zastępczyni Przewodniczącego Komitetu Nauk Geologicznych PAN;
- Członkini Rady Naukowej PIG - PIB;
- Członkini Zespołu Interdyscyplinarny do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- Kierownik licznych projektów badawczych.

Profesor zwyczajny na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska;
- Kierownik licznych projektów badawczych UE i krajowych, takich jak np.:
2004-2007 Projekt celowy pt.: „Opracowanie zintegrowanego systemu gospodarowania i ochrony zasobów wodnych Górnojurajskiego Zbiornika
Wód Podziemnych (GZWP 326);
2011-2015 Projekt badawczy w ramach VII PR UE pt.: „ADVOCATE – Advancing In Situ Remediation for Contaminated Land and Groundwater''.
- współudział w ważnych unijnych projektach badawczych, m.in.:
2014-2017 Projekt badawczy pt.: „Soils2Sea – Reducing nutrient loadings from agricultural soils to the Baltic Sea via groundwater and streams''.
- Niezależny ekspert w projekcie UE: Horyzont 2020, Marie Curie Actions Initial Training Networks (ITN), pt.: Managing soil and groundwater impacts from agriculture for sustainable intensification (INSPIRATION). 

- Po kilkuletniej pracy na Wydziale Geologii UW, od 2006 r.
zatrudniona w PIG-PIB.
- Początkowo zaangażowana w prace w zakresie hydrogeologii regionalnej oraz kartografii hydrogeologicznej, obecnie zajmuje się tematyką
gospodarowania zasobami wodnymi i ich ochrony oraz analizą ryzyka i zagrożeń dla wód podziemnych.
- Kierownik Programu Hydrogeologia i Środowisko w PIG-PIB;
- Główny koordynator ds. realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej;
- Członek Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych;
- Członek Komisji Opracowań Geologicznych;
- Członek Zespołu doradczego ds. zbiorowego zaopatrzenia
ludności w wodę i odprowadzania ścieków przy MGMiŻŚ.

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.
Studia ukończył w 1991 r. ze specjalnością hydroklimatologiczną.
Stopień doktora uzyskał w 2001 roku, a habilitację w roku 2018.
Od 1992 roku zatrudniony na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;
- Kierownik Pracowni Geologii UŁ. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu hydrochemii wód podziemnych
i powierzchniowych regionu łódzkiego (od 2009 r.) .
- Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody przy RDOŚ
w Łodzi (od 2015);
- Członek Zespołu doradczego przy Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi (od 2017).

Prof. dr hab. J. Małecki

Prof. dr hab. inż. M. Nawalany 

Prof. dr hab. S. Staśko

Prof. dr. hab. M. Zalewski

Dr hab. K. Dragon, prof. UAM

Dr hab. E. Falkowska, prof. UW

Dr hab. J. Gurwin, prof. UWr

Dr hab. inż. P. Popielski, prof. PW

Dr hab. inż. J. Różkowski, prof. UŚ

Dr hab. I. Zimoch, prof. PŚ

Dr hab. inż. A. Bogdan

Dr hab. D. Porowska

Dr hab. M. Szostakiewicz-Hołownia

Dr P. Herbich

Dr K. Jóźwiak

Dr inż. F. Piechurski

Dr inż. G. Sinicyn 

Dr A. Żurek

Mgr inż. B. Mulik

Mgr inż. Ł. Kaczmarek

KOMITET HONOROWY

Osoby zasłużone dla hydrogeologii oraz dla organizacji częstochowskich Konferencji Naukowo-Technicznych

PZITS Oddział Częstochowa - Członek Zarządu

Politechnika Gdańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prezes Zarządu PZITS Oddział Częstochowa;
Dyrektor Techniczny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

Prezes Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie;
Członek Zarządu PZITS Oddział Częstochowa.

Dyrektor Produkcyjno-Handlowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie;
Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie.

Kontakty prasowe i sponsorskie: Wojciech Majchrzak
Grafika i obsługa fotograficzna: Joanna Sobczak
Obsługa techniczna: Grzegorz Sobczak, Kamil Słabosz
Zarządzanie rejestracyjno-administracyjne: Agnieszka Zyskowska
Obsługa rejestracyjna: Marta Ujma-Hetmańczyk, Monika Szymczyk
Administracja strony internetowej: Dariusz Kociara

Mobirise

Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych
Zarząd Oddziału w Częstochowie

42-217 Częstochowa 
ul. Mikołaja Kopernika 16/18
tel.: (34) 324 52 40
tel. fax (34) 324 44 61

e-mail: notzutczwa@op.pl

Mobirise

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie

42-202 Częstochowa,
ul. Jaskrowska 14/20
tel. (34) 3773 101
tel. fax (34) 3651582

e-mail: sekretariat@pwik.czest.pl

Adres korespondencyjny Organizatora

PZITS Zarząd Oddziału
w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Dane kontaktowe
Komitetu Organizacyjnego

E-mail: knt2020@pwik.czest.pl
Strona internetowa : www.knt.czest.pl 

tel.: +48  669 616 988
tel.:  +48 691 410 274